نوشته‌ها

اپرا

فرمی اصلی تئاتر لیریک، تراژدی یا درام بزرگی است که به موسیقی گذارده می شود. تمامی نقش های آن ضمن بازی خوانده هم می شود، همان طور که صحبت هم می تواند در بعضی قسمت های آن داخل شود. این فرم در سال های آخر قرن 16 در زمانی که تونالیته جایگزین مدهای قدیمی و […]