نوشته‌ها

بالاد

بالاد “سازی” در اواسط قرن نوزدهم پدید آمد ، که فرم آزادی دارد با خصوصیات گاهی حماسی ، گاهی غنائی ، و گه گاه روائی. و این ویژگی ها در بالادهای “آوازی” رمانتیک آلمان ، در پایان قرن هیجدهم نیز یافت می شود و آهنگسازان در آن روزگار بالاد “آوازی” را همانند لیدهائی می دانستند […]