نوشته‌ها

برنامه ریزی یک تمرین مناسب ،صحیح واصولی

تمرینهای طولانی ویکنواخت ،نتیجه ثمر بخشی نداشته ودر روند نوازندگی شما تاثیر منفی خواهد گذاشت. یک برنامه تمرین مناسب باید دارای ویژگی های زیر باشد: 1 – انتخاب تمرینهای هدفمند مطابق با قطعه 2 – تنوع وگوناگونی تمرینها 3 – زمان تمرینها 4 – زمان استراحت 1 – انتخاب تمرینهای هدفمند مطابق با قطعه تمرینهایی […]