نوشته‌ها

ترومپت

املاء این واژه به زبان trompette است . سازی است از خانواده آلات موسیقی بادی مسی که در ایران به آن « شیپور» می گویند . ساختمان ترومپت از سه قسمت تشکیل می شود : دهانه ( محل دمیدن) ، استوانه (که در نوع این ساز متغیر است ، یعنی محل خروج صوت ) . […]