نوشته‌ها

دمام

از خانواده ي پوست صداهاي دو طرفه است كه با تفاوت هاي جزئي در شكل و اندازه و نحوه ي استفاده با نام هاي مختلفي چون دمام ،دهل ، تيمبوك ،جوره ، گپ دهل ، مارساز و … در بوشهر ،خوزستان ،بلوچستان ،و كرمان مشاهده مي شوند.اين ساز نيز مانند ديگر سازهاي هم خانواده ي […]