نوشته‌ها

فلوت

سازی است از خانواده بادی چوبی. املای فرانسوی این واژه (flute) است. سابقه تاریخی فلوت که معادل فارسی آن نای است. فلوت بر دو نوع است: یک نوع فلوتی که از رأس نای در آن می دمند و دارای یک زبانه است. فرانسویها به این ساز فلوت ابک، انگلیسیها رکوردر و آلمانیها بلوک فلوته یا […]