نوشته‌ها

نی

کامل ترین و ظریف ترین آلات موسیقی ، صدای انسان است و موثرترین احن ها در موسیقی ، نوایی است که از حنجره شخص خوش آواز بر آید . نوای نی بیش از صدای سازهای زهی به صدای انسان شباهت دارد و لذا به طبیعت نزدیکتر است . بعید نیست که بشر ابتدا با شاخ […]