نوشته‌ها

موسيقي ساسانيان

در آخرین دوره های قبل از تاریخ اسلام پادشاهان ساسانی به دلیل قدرت و اقتداری که داشتند در کنار دیگر امور اقدام به بسط و توسعه تمدن و هنر ایرانی نمودند و در کنار دیگر صنایع و هنر ها موسیقی نیز در اثر ترغیب و تشویق حکام ساسانی به خوبی رواج و رونق یافت. در […]