نوشته‌ها

کرال

نوعی از موسیقی آوازی است که در آلمان از دوران اصلاح دینی رواج داشته و پایه و اساس مذهب لوتری را شکل می دهد. اصل این فرم از فرم ” فولکزلید”یا آوازهای مردمی آلمان گرفته شده، ولی آوازهای مردمی غیر آلمانی و خاطره سرودهای گریگورین نیز نقش مهمی در شکل گیری آن داشته است. این […]