نوشته‌ها

کمانچه

این ساز علاوه بر شکم ، دسته و سر ، در انتهای تحتانی ساز پایه ای نیز دارد که روی زمین یا زانوی نوازنده قرار میگیرد . شکم ساز کروی و مجوف است که مقطع نسبته کوچکی از آن در جلو به دهانه ای اختصاص یافته و روی دهانه پوست کشیده شده و بر روی […]