آکوردئون، ساز دهنی،ملودیکا

آکوردئون سازی است بادی و زبانه ای ، با زبانه های آزاد و فلزی که در داخل ساز قرار گرفته اند. این ساز متشکل است از یک ” دم ” ( به شکل فانوس ) و دو سطح مورب . در پشت ساز دو تسمه الصاق شده که نوازنده آن ها را به شانه هایش […]

کمانچه

این ساز علاوه بر شکم ، دسته و سر ، در انتهای تحتانی ساز پایه ای نیز دارد که روی زمین یا زانوی نوازنده قرار میگیرد . شکم ساز کروی و مجوف است که مقطع نسبته کوچکی از آن در جلو به دهانه ای اختصاص یافته و روی دهانه پوست کشیده شده و بر روی […]