نوشته‌ها

اوراتوریو و اورتور

اوراتوريو نوعی کانتات بزرگ است، اغلب با تعداد زیادی پرسناژ که منشا آن به بازی های آیینی و میستز باز می گردد که در حضور جماعت رمی و با حضور خطبایی از انجمن روحانی سنت دونری بر پا می شد. در میان قدیمی ترین آثار می باید جسم و روح اثر کاوالیری را ذکر کرد. […]