نوشته‌ها

تئوری موسیقی (قسمت سوم)

میزان هر جمله موسیقی از نظر زمانی به قسمت های مختلف تقسیم می شود که هریک از این قسمتها را ((میزان)) گویند.هر میزان ممکن است از دویاسه یا چهارو…قسمت مساوی تقسیم شود که هریک از این قسمتها را (( ضرب )) گویند. ضرب به یک حرکت رفت وبرگشت دست یا پا ((ضرب )) گویند. خط […]