نوشته‌ها

تمرکز در تمرین

تمرکز از ویژگی های مهم یک تمرین خوب تمرکز است.تمرین بدون تمرکز باعث می شود که قطعه را فراموش کنیدویا قسمتهایی از آن را از یاد ببرید.حرکاتی که انگشتان شما با تمرکز روی ساز انجام می دهندبا حرکات بدون تمرکز ،تفاوت بسیار دارند.حرکات بدون تمرکز رفته رفته از ذهن زدوده می شوند ویا به شکل […]