نوشته‌ها

سر پنجه عشق استاد جلیل شهناز

استاد جلیل شهناز متولد سال 1300 خورشیدی در شهر اصفهان است.شهری که علاوه بر این استاد نامدار عرصه موسیقی ، سه استاد دیگر مسلم  موسیقی را در دامان خود پرورده است:نایب اسدا…( کسی که نی را از آغل گوسفندان بیرون برد و برای اولین بار آن را با سبک و لهجه معاصر بنا نمود.) حسن […]