نوشته‌ها

خانواده ویولنها

زهی آرشه ای ساز زهی آرشه ای، کوچکترین ساز این دسته که برای نواختن روی شانه چپ قرار می گیرد و به کمک آرشه که در دست راست نوازنده است نواخته می شود.سیم های ویولن قبلا از روده گوسفندساخته می شد.امروزه در سیم های بم تر، بر روی روده سیم فلزی نازکی می پیچند و […]