نوشته‌ها

ساخت و ساختمان گیتار

در اواسط قرن 20 تحقیقات و بررسی ها مربوط به مسائلی که می بایست جعبه صدا و طول سیم گیتار را افزایش داد . اما با تحقیقات بیشتر مشخص شد که سیم های باس گیتار هیچ گاه نمی توانند صدای شفاف و رسا نسبت به سیم های زیرتر خودشان تولید کنند . یعنی اینکه در […]