نوشته‌ها

سبک بلوز 1

ترانه های بلوز : مضامین ترانه های بلوز برگرفته از واقعیات زندگی بود: کار(در مزارع و اردوگاهها و کارخانه ها)، گرسنگی، بی خانمانی ، فقر، خشونت ، تنهایی ، حسرت ، زن ، عشق ، بی وفایی ، سفر، مرگ، تبعیض و بی عدالتی. خود کلمه بلوز در زبان انگلیسی به معنی «حزن و اندوه» […]