نوشته‌ها

سبک رپ

موسیقی رپ به طور كلی در میان مردم افریقا و سیاهپوستانی كه در آمریكا به‌دنیا آمده‌بودند پا به عرصه وجود گذاشت. منشأ پیدایش آن را می‌توان از غرب آفریقا كه در آن قبیله نشینها با احترام زیاد موسیقی «مردان سخن» را اجرا می كردند، دانست. بعدها، با انتقال بردگان به آمریكا، موسیقی آنان با موسیقی […]