نوشته‌ها

طبلا

مهمترين طبل درموسيقي هندوستاني و درشبه قاره هند است وشامل  دو طبل است كه يكي كوچكتر و به صورت كوزه است و نامش “دايان” و ديگري بزرگتر و به صورت كاسه و نامش “بايان”. “دايان” كه طبلي قابل كوك است، با يكي از نغمه هاي راگا ي مورد نظر و معمولاً با اصلي ترين نغمه ي راگاي مورد […]