نوشته‌ها

عود و لوت

لوتها گروه بزرگ و متنوعی از سازهای زهی زخمه ای می باشند . این گروه از سازها در شکلها و اندازه های مختلفی وجود دارند ، اما همه آنها یک دسته ، یک بدنه تقویت کننده صدا و تعدادی سیم که بر روی بدنه کشیده شده اند دارند . مهمترین ساز جهان عرب می باشد […]