نوشته‌ها

مراحل آماده شدن برای اجرای یک قطعه

تمرینها را باید به دوره های مختلف تقسیم بندی کرد.آن ها را باید بین زمان اولین برخوردبا قطعه تا زمان تسلط برآن تغییر داد. پس از مدتی باید ازخود سوال کنید که آیاپیشرفتی درنوازندگی تان حاصل شده واگراین اتفاق نیفتاده است ،باید نوع و موضوع آنها را تغییر داد. موسیقی قطعه را نباید ازابتدای کارتعیین […]