نوشته‌ها

موسیقی قبل اسلام

مدارکی وجود دارد که در ایران باستان خنیاگری و موسیقی نه تنها در بین خواص بلکه عموما نزد همگان به نوعی حضور داشته است. استرابو از آوازهای روایی و قواعد درسی آوازگونه در تعلیم و تربیت صحبت می کند. ایرانیان باستان نیز برای تعلیم کودکان خود از شعر آوازگونه و با همراهی چنگ استفاده می […]