نوشته‌ها

هنر تفسير در نوازندگی موسيقی کلاسيک 2

در يک مرحله برقراری ارتباط بين اصوات موجود در قطعه – گروه بندی و طبقه بندی موتيف های ملوديک و ريتميک – يافتن جمله ها و اجزای آنها – ادغام آنها با يکديگر – آغاز – پايان و يا حل ايده ها در يکديگر و مواردی از اين قبيل است که آن را شناخت چهارچوب […]