نوشته‌ها

کانتات ، کانزون

کانتات یک صحنه لیریک در قسمت های متعدد است. این قطعه برای اجرا در کنسرت یا برگزاری آئین مذهبی نوشته می شود. درباره آن نمی توان از رفتارهای دقیقا دراماتیک صحبت کرد، کانتات فاقد بازی صحنه ای است. بهتر است کانتات مجلسی را از کانتات کلیسایی مجزا کنیم. هر دوی آنها به هنر آوازی تعلق […]